Innovationsfonden vil styrke båndende mellem universitet og erhvervslivet med konkrete ordninger

Videndeling og forskningsfremme mellem erhvervslivet og universitetet prioriteres højt af Aarhus Universitet, og derfor har de udarbejdet et særligt initiativ til at styrke dette samarbejde gennem et øget fokus på Innovationsfondens Erhvervsforskerordning.

 

Hvad er Innovationsfondens Erhvervsforskerordningen?
Gennem ordningen yder Innovationsfonden støtte til, at virksomheder kan ansætte en erhvervsforsker, der kan udføre fælles forskningsprojekter i samarbejde med universitet. Der ligger et uudnyttet potentiale i denne attraktive ordning, da et samarbejde mellem universitet og virksomhed kan skabe en synergieffekt og knytte bånd, og således bidrage med at skabe øget viden og vækst.

 

Hvad er en Erhvervsforsker?
For at blive erhvervsforsker, skal man først have læst en kandidatuddannelse. Efter endt uddannelse kan man læse en ErhvervsPhD- og dernæst en ErhvervsPostdoc. Under begge forløb ansættes kandidaten i en privat virksomhed og indskrives på, eller i samarbejde med en offentlig forskningsinstitution. Kandidaten arbejder dermed på samme forskningsprojekt begge steder, og er også finansielt støttet af begge parter. Det betyder at den studerende også deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitet, men bruger al arbejdstiden på samme projekt. Erhvervsforskerens forskningsprojekt har først og fremmest fokus på at skabe kommercial værdi for en virksomhed samt skabe ny viden. 

 

Hvad betyder ordningen for dig som virksomhed?
Ordningen giver mulighed for at søge tilskud fra Innovationsfonden, til at ansætte en erhvervsPhD-studerende, som gennemfører et treårigt virksomhedsrettet forskningsprojekt og et PhD studium af høj kvalitet ved Aarhus Universitet. 

 

Tilskud i kroner og øre 
Til virksomheden finansierer Innovationsfonden op til 17.000 kr. om måneden af den erhvervsph.d.-studerendes løn i tre år. Desuden kan virksomheden søge om 100.000 kr. til at dække den erhvervsph.d.-studerendes udlandsophold, konferencedeltagelse og ph.d.-kurser uden for universitetet. Både private og offentlige virksomheder kan søge ordningen. 

 

Vil du vide mere? 
Så kontakt Rikke J. Ljungmann, som er specialkonsulent hos Aarhus Universitet på rjl@au.dk eller på 6020 2605 

Du kan også læse mere omkring ordningen i følgende links:

- Innovationsfondens hjemmeside

- Download denne brochure: Dansk / Engelsk