Midtvestjyske fødevarer skal på flere borde

Et nyt projekt, der skal undersøge potentialet i at brande fødevarer med deres ophavsegn, får 13 millioner kroner i støtte af Innovationsfonden

Parmaskinke, champagne og cheddar. Tre verdenskendte forkælelser til smagsløgene. Men hvorfor ikke satse mere på egnsspecifikke produkter i Danmark?

I dag bliver der færre og færre arbejdspladser i den danske fødevaresektor, danske landmænd har et generelt indkomstproblem og landbrugets samlede gæld stiger fortsat.

Vi har allerede lam fra Vadehavet og Læsø-salt, men potentialet er langt større. Derfor vil projektet ProvenanceDK forsøge at danne grundlag for, at Danmark kan producere flere varer, som har en geografisk eller historisk baggrund, eksempelvis specifikke racer eller sorter af landbrugsdyr eller -planter.

Dette vil munde ud i et atlas over potentialet, en slags ’Mulighedernes Atlas’. Endvidere vil projektet udvikle forretningsmodeller for produkter og iværksætte samarbejde mellem kommuner, virksomheder og producenter med henblik på at udvikle specifikke produkter og handlingsplaner på området.

Innovationsfonden har netop valgt at støtte projektet, der har titlen ProvenanceDK, med 13 millioner kroner.

Èn af partnerne i projektet er Business Region Midtvest, via Midt- og Vestjysk Udviklingsplatform for Fødevarer. Business Region Midtvest er et samarbejde mellem Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer kommuner.

- Udviklingen af højkvalitetsprodukter kan både give en merindkomst for landets fødevareproducenter og skabe regionale arbejdspladser, siger Chris Kjeldsen, seniorforsker på Institut for Agroøkologi under Aarhus Universitet og leder af projektet. Han fortsætter:

-  Projektet handler om at tilpasse produktionen til lokale vilkår. Både hvad angår produktionsvilkår og miljø.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, tre danske kommuner og en business region med politikker på området samt en række private virksomheder, som er blandt de markedsledende på feltet. Baggrunden for projektet er, at markedet for stedspecifikke fødevarer er i rivende udvikling i Europa.

Det danske marked for lokale fødevarer er ligeledes i positiv udvikling. Egnsspecifikke fødevarer er derfor interessante, både hvad angår hjemmemarkedet såvel som eksportmarkeder.

Endvidere er landbruget udfordret med hensyn til overholdelse af EUs vandramme- og biodiversitetsdirektiver, hvilket peger på behovet for en geografisk differentiering af landbrugsproduktionens udformning.

Coop Danmark er deltager i projektet. Om baggrunden for det siger chefen for lokale varer i Coop, Christian Christensen:  

- Vi ønsker at fremme dansk madkultur, bl.a. ved at styrke diversiteten i dansk landbrug, forstærke udviklingen af højkvalitetsprodukter og udvikle flere lokale varer til vores kunder. Vi mener, at dette projekt kan bidrage væsentligt til en sådan udvikling. Derfor er vi med.

Investering

 • Innovationsfonden: 13 mio,
 • Samlet budget: 20 mio.
 • Varighed: 3 år
 • Officiel titel: ProvenanceDK

Samfundspotentiale

 • Markedet for føde- og drikkevarer, der er produceret i bestemte egne eller regioner, er i vækst.
 • Et eksempel er at det europæiske marked for oprindelsesmærkede produkter gik fra en omsætning på cirka 96 milliarder kr. i 2005 til cirka 119 milliarder kr., i  2010.
 • Projektet ProvenanceDK sigter efter at udnytte denne tendens til fordel for fødevareproducenter, naturen og biodiversiteten.
 • Landets fødevareproducenter vil med et ’Mulighedernes Atlas’ kunne udpege, hvor mulighederne er og skabe merindkomst.
 • Samtidig sigter projektet efter at udvikle fødevareprodukter af høj kvalitet.
 • Med en øget produktion af egnsspecifikke varer, kan der også oprettes regionale arbejdspladser.
 • Miljøet og biodiversiteten vil nyde godt af projektet, fordi der bliver taget hensyn til, hvor i landet der er særligt gunstige vilkår for at producere specifikke fødevarer, så naturen lider mindst mulig overlast.

Om partnerne

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi forsker i samspillet mellem klima, jord, planter, dyr og mennesker i agroøkosystemer til fremme af sundhed, bæredygtighed og miljøvenlig produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter. Instituttet ser projektet som en mulighed for at skabe viden, som kan føre til udvikling af flere danske typeprodukter af høj kvalitet, skabe regionale arbejdspladser og bidrage positivt til miljø, biodiversitet og regional udvikling. 

Aarhus Universitet, MAPP Centre – Research on Value Creation in the Food Sector forsker i udviklingen, markedsføringen og distributionen af fødevarer. MAPP ser deltagelse i projektet som en mulighed for at generere forskningsbaseret viden om, hvorfor producenter af typeprodukter får succes eller fejler, herunder at belyse hvordan samarbejdsrelationer og markedspraksisser fremmer eller hindrer udvikling, produktion og markedsføring af typeprodukter. Projektets resultater vil kunne bruges til justering af eksisterende eller udviklingen af nye forretningsmodeller for producenter af typeprodukter.

Byrådet i Ringkøbing-Skjern har for perioden 2014 til 2018 udpeget fire vækstområder: energi, turisme, produktion og fødevarer. Et af de væsentlige indsatsområder i fødevarepolitikken er at opbygge videnbroer til en række partnere, der kan koble viden og praksis. Samarbejdet med AU og dette projekt understøtter derfor i høj grad samarbejdet med virksomhederne omkring værdikæden inden for fødevareområdet. Ringkøbing-Skjerns erhvervsråd er operatør på kommunens fødevaresatsning.

Slagelse Kommune, Slagelse Erhvervscenters mission er at understøtte det lokale erhvervsliv til vækst og udvikling. Da fødevareproduktion er en historisk del af Slagelse kommunes DNA, er et af vores særlige fokusområder fødevarevirksomhederne. Vi deltager i projektet for at inddrage lokale virksomheder i et spændende projekt, der kan bidrage til produktudvikling, faglig viden, fastholdelse af arbejdspladser og vækst.

Randers Kommunes erhverv og udviklingssekretariatet arbejder bl.a. med erhvervsfremme, turisme og landdistriktsudvikling. Randers Kommune har en ambition om, at projektet kan bidrage til, at lokale fødevareproducenter får kortlagt deres potentiale for vækst og udvikling samt bliver koblet op på relevante detailkæder eller andre aftagere med interesse i at aftage lokale typeprodukter produceret i Randers Kommune.

Randers Regnskov ser i projektet nye veje for at engagere fødevareproducenter og forbrugere i bevaring af dansk biodiversitet. ProvenanceDK-konceptet kan bane vejen for nye bæredygtige fødevareprodukter, der produceres under hensyntagen til lokale naturværdier. Samtidig kan ProvenanceDK give anledning til at reaktivere flere af Danmarks hjemmehørende, og ofte truede, husdyrracer og plantesorter i produktionerne.

COOP ønsker at fremme dansk madkultur bl.a. ved at styrke diversiteten i dansk landbrug, forstærke udviklingen af højkvalitetsprodukter og udvikle flere lokale varer til vores kunder. COOP mener, at projektet kan bidrage væsentligt til en sådan udvikling, blandt andet ved at styrke videngrundlaget.

Meyers Madhus, Løgismose er forankret i den danske landbrugsjord med en solid tro på at kunne frembringe kvalitetsfødevarer til den almindelige forbruger, som skal tilbydes et kvalitetsprodukt med stor smag. Dette gøres både ved at producere højkvalitetsvarer med nordiske råvarer samt at drive handelsvirksomhed med unikke produkter og hermed beslægtede produkter. Eller også direkte at tilbyde vores kunder smagsoplevelser i gode og sunde måltider, som strækker sig fra færdigretter over cateringdrift til restauranter i forskellige kategorier. Deltagelse i projektet vil bidrage væsentligt til dette mål.

Midt- og Vestjysk Udviklingsplatform for Fødevarer består af Business Region Midtvest (et samarbejde mellem Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer kommuner), Kraftcenter for Fødevarer på Ausumgaard, Konsumfisk i Thyborøn, Regional Madkultur Vestjylland (Forening bestående af 29 små og mellemstore virksomheder), FoodHub i Ringkøbing-Skjern, Erhvervsakademi MidtVest, VIFU - Videncenter for fødevareudvikling, LAGStruer-Holstebro, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern, LAG Ikast-Brande, LAG Skive-Viborg, LAG Småøerne samt en række samarbejdspartnere, herunder Aarhus Universitet. Målet for samarbejdet er at styrke vækst, skabe nye job og tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Deltagelse i projektet er et væsentligt element i at opnå dette.

Hørkram Foodservice forhandler og distribuerer råvarer på foodservice-markedet, til alle former for professionelle storkøkkener. Hørkram Foodservice ser projektet som en mulighed for at være med til at bane vejen for nye kvalitetsfødevarer baseret på egnsspecifikke kvaliteter.

Kontakt

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, seniorforsker Chris Kjeldsen,
Tlf. 87157749 
Mail: Chris.Kjeldsen@agro.au.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune, stabschef, Thomas Andersen
Tlf. 99741657                 

Slagelse Kommune/Slagelse Erhvervscenter, seniorrådgiver Kamille Brix
Tlf. 69 15 02 54

Randers Kommune, erhvervschef Dennis Jensen
Tlf. 89151131                

Randers Regnskov, kurator Ole Sommer Bach
Tlf. 87109979

Coop Danmark, chef for lokale varer Christian Christensen,
Tlf. 51593617

Meyers Madhus, udviklingschef Martin Marko Hansen 
Tlf. 25102732

Hørkram, lokale og økologiske fødevarer, Vivi Kjersgaard
Tlf. 57870402

Midt- og Vestjysk Udviklingsplatform for Fødevarer/Business, Susanne Nors
Tlf. 2517 4089

Thomas Bjerre, Konstitueret kommunikationschef, Innovationsfonden
Tfl. 6190 5019
Mail. Thomas.bjerre@innofond.dk

 

Gå tilbage til nyhedsoversigten